ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προς όλους τους γνωστούς Μετόχους

Κάθε μέτοχος που διεκδικεί μη καταβληθέντα μερίσματα οφείλει να απευθύνει την απαίτησή του προς τον

κ. Μάριο Κοφτερό, CRI Group Ltd
Λεωφ. Νίκης 20, Γραφείο 400, 1086 Λευκωσία, Κύπρος
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Τηλεομοιότυπο: 22515212

Λευκωσία
18 Μαΐου 2018

 

ANNOUNCEMENT

To all known Shareholders

Any shareholder claiming unpaid dividends, must address their claim
to

Marios Kofteros at CRI Group Ltd,
20 Nikis Avenue, Office 400, 1086 Nicosia, Cyprus,
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Fax: 22- 51 52 12

Nicosia
18 May 2018